|             |Print Print
International site

Vattenbesparing i Arla mejeri

Reference ID: 106000
Industri: Dryckesindustri, Matindustri
Användningsområde: Pannvatten, Kylvatten, Process vatten, Sköljvatten

Ny vattenbesparande teknik från Eurowater har minskat vatten till avlopp med mer än 75% till fördel för både mejereiets konkurrenskraft och miljön. 

Det närliggande vattenverket förser mejeriet med rent dricksvatten i olika kvaliteter; dricksvattenkvaliteten är otillräcklig. Den största volymen - cirka 90 000 m³ per år, används för ett antal olika syften, kondensor, kylvatten för homogeniseringsutrustning och värmeväxlare för pastöringsutrustning samt centrufugalseparatorer. Här är det viktigt att vattnet är mjukt för att förhindra kalkavlagringar. 

An annual water volume of approximately 5,000 m³ of the softened water is further treated and used as make-up water for steam boiler, laboratory use, and internal cooling on filling machine. Here, it is important that the water is demineralized, i.e. free of salts. This is accomplished in a reverse osmosis system of the type RO-PLUS, characterized by a particularly high water recovery.

En årlig vattenvolym på cirka 5 000 m³ av det avhärdade vattnet behandlas vidare och används som matarvatten för ångpanna, labratoriebruk och intern kylning på fyllningsmaskin. Här är det viktigt att vattnet demineraliseras, dvs blir fritt från salter. Detta åstadkommes i en omvänd omsos av typen RO-PLUS, kännetecknat av en särskild hög vattenåtervinning. 

Årligen uppgår vattenbesparingen till cirkar 5 500 kubikmeter. Lägg till detta besparingar på förbrukning av salt och energi som påverkas positivt av alla moderniseringsåtgärder. 

 

Teknisk data

  • Flöde avhärdat vatten 40 m³/h
  • Flöde demineraliserat vatten: 6.5 m³/h

Anläggningstyper

  • Avhärdning STFA 14, duplex
  • Omvänd osmos-enhet, typ RO-PLUS B2-16+4
  • Prefabricerat rörsystem i rostfritt stål