|             |Print Print
International site

Vatten- och energieffektiv vattenrening för ett stort sjukhus

Reference ID: 090000
Industri: Sjukhus
Användningsområde: Pannvatten, Process vatten, Sköljvatten

Vattenbehandlingssystemet på sjukhuset är helt centraliserat och råvatten kommer från det lokala vattenverket. Ett sjukhus kräver en tillförlitlig och säker vattenbehandling. Därför har det varit viktigt att utforska nya och effektiva teknologier för att bibehålla tillförlitligheten och samtidigt reducera vatten-, energi- samt saltkonsumtion. 

Avhärdningsanläggningen använder jonbyte för att reducera kalcium och magnesium mot natrium från vattnet. Kalcium och magnesium kan orsaka beläggningar t.ex. på membranytan på omvänd osmosen, vilket annars kan reducera membranets effektivitet. Hårdheten på vattnet kontrolleras kontinuerligt med en Testomat. Överstiger hårdheten ett bestämt värde skickar testomaten en signal och startar avhärdningsanläggningen regenerationsprocess. Det ger en optimerad regenerationsprocess och samtidigt reducerar mängden regenerationsvatten till avlopp.

Omvänd osmos används för framställning av demineraliserat vatten. Den reducerar mer än 98% av salterna i vattnet och tar bort pyrogena ämnen samt mikroorganismer. Omvänd osmos med RO-PLUS teknik möjliggör att 85 % av inkommande råvatten blir demineraliserat vatten och endast 15 % går till avlopp. Normalt producerar en omvänd osmos cirka 75% demineraliserat vatten från inkommande råvatten. 

Vattenanvändningen varierar över dygnet och därför lagras vattnet i uppehållstankar. Detta reducerar markant anläggningens energi-, salt- och vattenkonsumtion. Det demineraliserade cirkuleras kontinuerligt genom en UV- och en omvänd osmos. Desinfektion med UV ljus reducerar effektivt mikrobiell tillväxt i vattensystemet. UV ljuset förstör mikroorganismernas DNA, vilket omöjliggör mikroorganismens möjlighet att reproducera sig. Exempel på mikroorganismer är bakterier, virus, alger och svamp. Omvänd osmos anläggningen fungerar som en sekundär hygienbarriär genom att reducera organiskt material.  

Efter att uppdaterat sin befintliga vattenanläggning har detta sjukhus gjort stora ekonomiska besparingar. Det innefattar exempelvis besparingar som en konsekvens av reducerad vatten- salt- och energikonsumtion. I jämförelse med den äldre anläggningen reduceras vattenkonsumtionen med ungefär 10000 m3 per år.

Teknisk data

Anläggningstyper

  • Avhärdningsanläggning av typen STFA 30 duplex
  • Kontinuerlig hårdhetsmätning med Testomat
  • Utrustning för återanvändning av regenerationsvatten
  • Omvänd osmos anläggningar med RO-PLUS teknik, 3 x C2-6+2 
  • UV anläggning av typen Wedeco Aquada
  • RO desinfektionsanläggning av typen B1-1