Mekanisk filtrering

Denna typ av filter är väldigt effektiva och kostnadseffektiva i att reducera fasta partiklar ur en vattenström. Filtrerna reducerar nästintill all typ av turbiditet och kan användas för en mängd olika användningsområden. Exempel på områden är för cirkulationsvatten, vattenåtervinning, pannvatten, kylvatten och avloppsvatten. Ett annat vanligt ämnesområde är för att skydda en annan vattenreningsutrustning mot igensättning och kapacitetsförlust. 

Efter en tids användning byggs partiklar upp på filtermediet. Faktorer som mängd och typ av föroreningar, flödeshastighet och flödesvolymer samt typ av filtermaterial påverkar hur snabbt ämnen ackumuleras på filtermassan. Ett igensatt filter leder till ett minskat filtratflöde och behöver återställas genom t.ex. backspolning och/eller byte av filtermedium.

Eurowaters standardsortiment 


Eurowater har ett brett sortiment av mekaniska filter som kan hantera de flesta typer av vatten och processförutsättningar. Allt från stora och små flöden till extrema pH och temperaturer. Standardsortimentet innefattar flöden upp till 200 m3/h och kan skräddarsys till att innefatta även större flöden. Exempel på mekaniska filter som Eurowater erbjuder är påstryckfilter, patronfilter och tryckfilter.

 


 

Påstryckfilter av typen EF/EFG

Flöde: < 25 m³ /h. Porstorlek: 1-800 μ

Eurowaters påstryckfilter EF/EFG är idealiska för filtreringsprocesser med höga krav på flödeshastighet och utrymmessparande installationer. EF är anpassade för system med temperatur mindre än 35 °C och EFG upp till 100 °C. Filtrerna har ett brett användningsområde. Filtrerna är exempelvis tillämpbara för filtrering av pann- och kylvatten, fjärrvärmevatten och dricksvatten. Andra exempel är till sköljvatten för processbad inom t.ex. ytbehandlingsindustrin och elektronikindustrin samt för avfettnings- och fosfateringsbad inom tryckindustrin och ytbehandlingsindustrin. Se ovanstående video för mer information och broschyr under LÄS MER.

 

Patronfilter

Flöde: < 30 m³ / h. Porstorlek: 0,2-75 μ

Patronfilter används generellt sätt för till mindre vatten volymer. Däremot finns möjligheten att seriekoppla och på så sätt hantera större volymer. Till skillnad från t.ex. påstryckfilter så kräver patronfilter ett något renare inkommande råvatten. Därför är patronfilter ofta vanliga som partikelpolering innan exempelvis en omvänd osmos anläggning. Vanliga användningsområden är för processvatten, kylvatten varmvattensystem.

 

Hydroantrasit tryckfilter av typen EFT/EFTB

Flöde: Upp till 200 m³ / h per modul.

Denna typ av tryckfilter är ett flermediafilter med hydroantrasit- och sand. Tryckfiltret avskiljer stora mängder uppslammade ämnen, partiklar och suspenderade ämnen. Används exempelvis för polering av avloppsvatten, filtrering av cirkulationsvatten (t.ex. kylvatten) och vattenfiltrering för fiskodling.

 

Tryckfilter av typen FNS/FNSA

Flödeshastighet: < 8 m³/h

Används för rening av vattenflöden med stora mängder mekaniska orenheter. En rad olika filtermedium kan användas till denna anläggningstyp, dvs. mediumet anpassas till den specifika reningsuppgiften. Anläggningstyperna har använts framgångsrikt inom en mängd olika områden inom industrin som exempelvis vattenåtervinning och filtrering av cirkulationsvatten.

 

Sandfilter
Flödeshastighet: < 200 m³/h.

Ett sandfilter är ett tryckfilter med sandfyllning. Denna typ används som förfiltrering till andra typer av vattenreningsanläggningar. Andra områden exempel på områden är för reduktion av SDI (Silt Density Index) och rening av kylvätskor från skärande bearbetning.

Läs mer

 

 

Länkar