Demineraliseringsanläggning

En demineraliseringsanläggning använder sig av jonbytesteknik för att producera ett högkvalitativt vatten
(< 0,1-30 µS/cm).

Denna typ av anläggning lämpar sig väl t.ex. för att producera processvatten vatten till ångpannor, högtryckshetvattenpanna och kylvatten. Sjukhus och laboratorier är också vanliga användare av denna typ av anläggningar.

Demineraliseringsanläggning typ UPCORE duplex.


Fördel med demineraliseringsanläggningar


Demineraliseringsanläggningar producerar ett vatten med låg konduktivitet och reducerad kiselsyrahalt. I jämförelse med andra reningsmetoder klarar ofta denna anläggningstyp att producera ett högkvalitativt vatten utan betydande förbehandling, vilket resulterar i en gynnsam investerings- och driftskostnad.  Anläggningarna är stativmonterade, korrosionsbeständiga och modulära. En annan stor fördel är också att de levereras fabrikstestade och nästintill helt installationsklara. Det ger en enkel och snabb installation samtidigt som det minimerar eventuella fel.

Anläggningsbeskrivning


Eurowaters standard demineraliseringsanläggningar producerar ett flöde upp till 50 m3/h. Anläggningarna erbjuds som halv- eller helautomatiska med olika regenereringsalternativ (motströms- eller medströms). Medströmsregenerering är när driftflödet och regenereringsflödet ((regenereringskemikalierna) är samma. Motströmsregenerering är det omvända, dvs. flödesriktningen för driftflödet och regenereringsflödet är motsatt. Regenereringsintervallerna kan antingen vara kvalitetskontrollerade eller mängdstyrda. För kvalitetsstyrda anläggningar startar regenereringen först när kvalitetsnivån når ett förutbestämt värde. Fördelen är att systemet använder hela kapaciteten innan regenerering. En mängd styrd regenerering används vanligtvis när det finns strikta krav på kiselsyra. I en mängd styrd startar regenereringen innan massan når en beräknad kapacitet och innan kiselsyra samt koldioxid bryter igenom. Alternativt kan även massan skickas iväg för regenerering.  Rörsystemet är som standard PVC, men erbjuds även som PP och PVDF. Varje anläggning kan förses med en individuellt anpassad PLC styrpanel. Styrpanelen har ett enkelt användargränssnitt och enkla styrinställningar. För att undvika oönskade konsekvenser vid låg vattenförbrukning och stillestånd (t.ex. konduktivitetshöjning och ett ökat antal regenerationer) är alla anläggningar utrustade med kontinuerlig cirkulation. Alla anläggningar erbjuds också som dublex, dvs. två parallella demineraliseringsanläggningar. Det betyder att den ena anläggningen är i drift när den andra genererar och omvänt.  Befintliga anläggningar kan också utökas till dublex.

Typ DME / DMHE

Flöde: Upp till 20 m³ / h.
Kvalitet: cirka 5-20 µS/cm*

Automatisk tvåkolonnanläggning i serie (katjon/anjon).
 Medströms regenererad.

Typ DMCE

Flöde: Upp till 13 m³/h.
Kvalitet: 2-5 µS/cm* 

Automatisk tvåkolonnanläggning i serie (katjon/anjon). Motströms regenererad, vilket medför en mindre förbrukning av regenerationskemikalier.
 

Type UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeneration)

Flöde: Upp till 50 m³ / h.
Kvalitet: 1-3 µS/cm*


Automatisk tvåanläggning i serie (katjon/anjon). Motströms regenererad.
 

Typ MB / MBA

Flöde: Upp till 50 m³/h.
Kvalitet: < 0,1 µS/cm*.

En-kolonnanläggning med mixedbed jonbytarmassa (katjon/anjonsmassa). Används tex. som polersteg till RO. Regenerering är manuell eller automatisk.

Se även SILEX och EUREX anläggningar.

Uppnådd konduktivet på demineraliserat vatten är beroende av inkommande vattenkvalite, temperatur, tryck, mättnadsgrad på jonbytarmassan och flödeshastighet.

Läs mer

 

 

Länkar