Avgasare

För att minimera korrosionsproblem i trycksatta tekniska system är en avgasare ett bra val. Löst syre, kolsyra (pH sänkande) och en hög ledningsledningsförmåga är viktiga faktorer att kontrollera för att undvika korrosions- avlagringar och angrepp på t.ex. tankar, ledningsnät och radiatorer. Vattenlösligheten för gaserna syre och koldioxid är högre under tryck samt vid lägre temperaturer. Vanliga användningsområden för avgasare är till:

  • Avluftning och syrereduktion i cirkulationsvatten
  • Matarvatten för ångpannor och fjärrvärmecentraler 

Alla avgasare är tillverkade i material som säkerställer en lång livslängd, hög driftsäkerhet och ett minimalt med underhåll på anläggningen.

Membranavgasare för reduktion av lösta gaser i vatten.


Lösningar för gasreduktion

Eurowater producerar 4 olika typer av avgasningsanläggningar:

  • Termiska avgasare
  • Vakuum avgasare
  • Kolsyraavgasare
  • Membranavgasare

Termisk avgasare

Flöde: Upp till 40 m³/h.

Används som förbehandling av matarvatten till ångpannor. Halten syre reduceras till mycket låga värden. Den kan isoleras med 100 mm mineralull täckt av en 0,75 mm aluminiumplåt. Den är konstruerad i enlighet med PED direktivet (97/23/EC) för tryckbärande anordningar och levereras med en godkänd CE märkning.

Vakuum avgasare

Flöde: Upp till 22 m³/h.

I en vakuumavgasare reduceras kolsyra och syre pga. deras minskade partialtryck i vakuum. Denna typ av avgasare används vanligtvis för cirkulationsvatten i värmecentraler eller för matarvatten i anläggningar som saknar ånga. Syreinnehållet kan reduceras till < 0,2 mg/l och erbjuds i galvaniserat eller rostfritt stål.

 

Kolsyraavgasare

Flöde: Upp till 50 m³/h.

Används i anslutning till dealkaliserings- (reduktion av HCO3-) eller demineraliseringsanläggningar (reduktion av alla typer av joner). Detta görs för att undvika oönskad kapacitetsreduktion pga. vätekarbonat (HCO3-) i dessa typer av anläggningar.
 

Membranavgasare

Flöde: Upp till 9 m³/h per enhet

Membranavgasare är en effektiv, kompakt, kemikaliefri och underhållsfri teknologi för reduktion av kolsyra (koldioxid löst i vatten) samt syre i vatten. Installeras ofta efter en omvänd osmos anläggning och innan en EDI anläggning.

Läs mer

 

Länkar