Standardprodukter

Eurowaters produktserie för standardprodukter är omfattande och bygger på en lång erfarenhet samt kunskap inom området vatten-, process och miljövattenrening. Anläggningarna är modulära och kan enkelt anpassas för framtida reningsbehov. 

I standardproduktserien återfinns en mängd tekniklösningar som löser flertalet av alla vattenproblem. Tryckfiltrering, mekanisk filtrering, avgasning, kemikaliedosering, membranfiltrering, elektroavjonisering, UV desinfektion är några exempel på standardproduktområden. Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor. 
 
Listan över standardprodukter är ordnad i alfabetisk ordning. 
 

Aktivt kolfilter

Reducerar exempelvis PFOS, fritt klor, kloramid, organiska föreningar (t.ex. humus), fenoler och bekämpningsmedel ur ett råvatten.

 

Avgasare

Syre och aggressiv kolsyra är två vanliga orsaker till korrosion i framförallt trycksatta tekniska vattensystem med relativt låg temperatur. En avgasare reducerar vattnets innehåll av kolsyra, syre och luft. I gruppen avgasare återfinns termiska avluftare, vakuum avluftare, kolsyreavgasare och membranavgasare.

Avhärdningsanläggning

Denna typ av anläggning reducerar vattnets hårdhet genom så kallad jonbytesteknik. I anläggningen reduceras hårdhetshöjande kalcium- och magnesiumjoner och byts mot natriumjoner.

 

Blandbäddsfilter (Mixed bed) anläggningar 

Används för att totalavsalta och polera demineraliserat vatten till ett ändå mer högkvalitativt vatten. Den resulterar i ett vatten med extremt låg konduktivitet och kiselsyrahalt. Den används för ytterligare efterbehandling från t.ex. en membrananläggning eller en demineraliserade tvåkolonnanläggning. Se även EDI anläggningar.

Mixedbed anläggningar kan även direkt på kommunalt vatten för att producera måttliga mängder demineraliserat och högkvalitativt vatten.

Dealkaliseringsanläggning

Denna typ av anläggning reducerar vattnets hårdhet och vätekarbonat innehåll genom jonbytesteknik. Finns som stativmonterade en-kolonns eller två-kolonnsanläggningar. 

 

Demineraliseringsanläggning

Producerar ett saltfritt och högkvalitativt demineraliserat vatten genom jonbytesteknik. Produkterna återfinns som tvåkolonnanläggning i serie, blandbäddsanläggning, Silex och Eurex.

 

Doseringspumpar

För dosering av kemikalier för desinfektion, alkalisering eller pH justering. Detta utförs för att reducera antalet mikroorganismer, förhindra beläggningar och skydda mot korrosion i system.

 

EDI (Elektroavjonisering) anläggning

Är en anläggningstyp som skapar ett högkvalitativt vatten genom elektrolys. Genom en EDI anläggning uppnås väldigt låg konduktivitet och låga koncentrationer av kiseldioxid. Kräver förbehandling av en RO eller DPRO.  Se även Mixedbed anläggningar. 

 

Kompakt anläggning (CU:RO)

En kompaktanläggning skapar ett demineraliserat (totalavsaltat) vatten och levereras färdig för användning. Det är stativmonterad anläggningar som använder omvänd osmos teknik (RO membran) och finns för olika flödesvolymer. En förbehandling av vattnet görs innan membranen för att skydda dem och även minimera eventuella driftstopp. Det innebär mekanisk filtrering samt t.ex. avhärdning. Vid stora mängder fritt klor kan även aktivt kol bli aktuellt som förbehandling. Anläggningarna kommer kompletta med rörsystem, konduktivitetsmätare, pump, strömförsörjningsenhet, styrpanel med mera.  Se även omvänd osmos anläggning och nanofiltreringsanläggning.

 

Mekaniska filtreringsanläggningar

Denna typ av anläggningar reducerar mekaniska orenheter. Anläggningarna används främst som förbehandling till andra vattenbehandlingstekniker, cirkulationsvatten, pannvatten, kylvatten och avloppsvatten. Denna grupp innefattar exempelvis påstryckfilter (t.ex. EF/EFG), patronfilter (t.ex. Ametek), tryckfilter (t.ex. sandfilter av typen TF/TFB och flermediafilter) med mera. Se även tryckfilteranläggningar. 

 

Nanofiltreringsanläggning

Nanofiltrering (NF) är en membranteknik som vanligtvis används för dricksvatten och processvatten. Det är en teknik som lämpar sig väl för delströmsfiltering och kvalitativa vattenreningsprocesser. NF används exempelvis för att reducera organiskt material, färg, sulfat, klorid, fluorid, bakterier eller virus i ett vatten. Ett totalavsaltat vatten kan ge upphov till aggressivt vatten och orsaka korrosion. En fördel kan därför vara att använda NF för en delvis reduktion av vattnets hårdhetsgrad och på så sätt undvika att helt avlägsna vattnets buffertförmåga. Se även omvänd osmos anläggning och kompaktanläggningar.

 

Omvänd osmos anläggningar

Omvänd osmos (RO) är en membranteknik för totalavsaltning av ett vatten. RO reducerar upp till 90 % av organiska ämnen och 98-99 % av vattnets salthalt. Jämfört med andra vanliga totalavsaltningstekniker kräver RO ingen saltsyra eller natriumhydroxid. DPRO (Double Pass Reversed Osmosis) är en variant på omvänd osmos anläggningar där vattnet tillåts passera flera membran och på så sätt skapa ett permeat med ytterligare lägre konduktivitet än konventionell RO. En annan möjlighet variant är så kallad RO plus teknik för att reducera förlusten av vatten till koncentrat och avlopp.  Se även Nanofiltreringsanläggningar och kompaktanläggningar.

 

Selektivt jonbyte

Anläggningar som använder sig av selektivt jonbyte reducerar metalljoner i t.ex. avloppsvatten för industrin.

 

Tryckfilteranläggning

Tryckfilter är en flexibel anläggningstyp som beroende på filtermaterial kan användas för en mängd olika ändamål. I standardanläggningarna syresätts/luftas råvattnet med atmosfärisk luft för utfällning och syresättning, vilket ger fördelen att utfällningar undviks i inloppsröret. Exempel orenheter som kan avlägsnas i denna typ av anläggningar är aggressiv kolsyra, järn, mangan, ammonium, nitrit, pesticider, klor, arsenik och större partiklar. Genom att använda ett kalkbaserat filtermaterial finns även möjligheten att minimera korrosionsrelaterade problem i vattenledningsnätet.

 

UV anläggning

En UV anläggning är ett effektivt sätt att desinficera i stort sett alla typer av vatten. Vid korrekt förbehandling kan ultraviolett ljus (UV) i denna typ av anläggning eliminera mer än 99,99 % av alla patogener (t.ex. bakterier och virus) i vattnet.

Läs mer

 

Länkar