Demineraliserat vatten utan användning av kemikalier - enkelt och bekvämt

SILEX och EUREX anläggningar används för framställning av avjoniserat/demineraliserat vatten av högsta kvalitet. Konceptet är utvecklat med fokus på enkel hantering.

Ett vatten i toppkvalité

Anläggningstyperna är av typen blandbäddsanläggning (ENG: Mixed bed). Råvattnet passerar en blandning av anjonsmassa och katjonsmassa. Lösta saltjoner binder till massan och producerar väte och hydroxidjoner. Resultatet blir ett hög kvalitativt saltfritt vatten och en konduktivitet på mindre än 0,1 µS/cm, dvs. cirka 70-100 gånger renare än destillerat vatten.

Anläggningar med lös jonbytarmassa

Efter en viss drifttid reduceras jonbytarmassans (blandbäddsmassans) kapacitet att binda saltjoner från råvattnet. Den förbrukade jonbytarmassan behöver därför bytas ut mot ny för att anläggningen åter skall binda saltjoner. Blandbäddsmassan levereras i 25 kg säckar.

Anläggningar med patronsystem

Efter en viss drifttid uppnås reningskapaciteten för SILEX-patronen och behöver regenereras för att återfå sin kapacitet. Genom ett enkelt system skickas SILEX-patronen till Eurowater för regeneration och en regenererad skickas tillbaka. 

Kvalitetsövervakning och kvalitetskontroll

Den elektriska ledningsförmågan (konduktiviteten) ger ett mått på den totala salthalten i ett vatten och mäts i mS/cm. Genom att mäta den med en konduktivitetsmätare i utgående vatten från anläggningen ger det en indikation på hur bra kvalité vattnet har. En låg konduktivitet innebär få joner och därmed en hög vattenkvalité. Omvänt innebär det att ett vatten med hög konduktivitet har mycket joner och en sämre vattenkvalite. När önskad ledningsförmåga/ konduktivitet har överskridits behöver massan (eller patronen) bytas för att återigen producera ett hög kvalitativt vatten. Eurowater kan leverera konduktivitetsmätare med eller utan larm.  

Bra ekonomisk lösning och platsbesparande

Ett regenerationssystem för att regenerera jonbytarmassa på plats är oftast en oproportionerlig dyr investering för denna typ av flöden. Genom att använda en SILEX/EUREX med extern regeneration undviks dessutom neutralisation av spillvattnet och en hantering av frätande kemikalier. Anläggningarna kan därför designas mindre och kräva mindre utrymme på installationsplatsen.

Kontakta gärna Eurowater vid eventuella frågor.

 


Silex 1C
Flöde upp till 2 liter / min

Patron system med SILEX1-patroner

 


Silex 2B
Flöde upp till 5 liter / min

Patron system med SILEX2-patroner

 Silex 11, 21 och 41
Flöde upp till 14 liter / min.

Tanken är tillverkad i rostfritt stål med
handtag. Inklusive manöverpanel.

 


EUREX och EUREX-H
Flöde upp till 14 m³ / h

Anläggning på transportstativ.
Inklusive manöverpanel.

Läs mer
 

 

Länkar