Jonbytarmassor och övriga filtermaterial

 

Eurowater lagerför en stor mängd olika typer av jonbytarmassor och övrigt fyllningsmaterial. Kontakta gärna oss för mer information och rådgivning.

Orenheter Problem Lösning Filtermedium
Aggressiv kolsyra

Aggressiv kolsyra ger korrosion på betong, rörsystem och varmvattenberedare av svart stål. Korrosions produkterna gör vattnet grumligt och rött av rost (järnoxid) samt ockra (järnoxidhydrat). Kolsyra förekommer ofta i råvatten i områden med kalkfattig jord.

Aggressiv kolsyra kan neutraliseras i en tryckfilteranläggning med hjälp av ett kalkbaserat filtermaterial. I särskilda fall kan aggressiv kolsyra avlägsnas genom avgasning.

Magno-Dol

Järn och mangan

I kommunala anläggningar orsakar ofta järn och mangan de största problemen, t.ex. missfärgning av tvätt och sanitetsporslin hos förbrukarna. Typiska tecken på ett förhöjt innehåll av järn och mangan är att vattnet blir ockrafärgat eller svart samt får en metallisk smak.

Efter syresättning kan järn och mangan filtreras bort genom ett tryckfilter. Filtermaterialet kan vara kvartssand, Nevtraco® eller Demantex.

Kis

Ammonium och nitrit

Ammonium kan vara ett tecken på mikrobiologisk aktivitet, t.ex. på grund av gödningsämnen, förorening eller geologiska orsaker. Nitrit i råvatten förekommer oftast som en restprodukt p.g.a. ofullständig omvandling av ammonium. Nitrit kan även indikera förorening och mikrobiologisk aktivitet i vattnet. 

Ammonium omvandlas genom en biologisk nitrifikationsprocess till nitrit och sedan till nitrat. Processen kräver stor syresättning och tillräcklig mängd filtermaterial (kvartssand eller poröst kalkbaserat filtermaterial).

Nevtraco

Pesticider, PFAA samt klor

Förorening av pesticider orsakas främst genom användning av ogräsbekämpningsmedel. Nedbrytningsprodukten BAM (2,6-diklorbenzamid) består av de verksamma substanserna diklorbenil och klortiamid.

PFAA/PFOS/PFAS. Perfluorerade ämnen ingick tidigare i brandsläckskum och är en av de större källorna till PFAA-förorening av mark och vatten. PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och dessa har stängt dricksvattentäkter efter att perfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

BAM samt PFAA/ PFOS/PFAS kan reduceras i ett tryck­filter med ett ­filtermaterial baserat på aktivt kol. Aktivt kol är en naturprodukt som framställs av stenkol, trä eller kokosnötskal. Ett aktivt kolfilter kan även avlägsna fritt klor, pesticider och organiska lösningsmedel.

Aktivt kol

Arsenik

Arsenik är ett naturligt förekommande grundämne och relaterat till vissa geokemiska miljöer. Arsenik förekommer i vatten som As(III) och As(V) joner. As(III) är giftigare och svårare att avlägsna ur vatten. Enligt WHO, utgör arsenik en allvarlig hälsorisk om det intas. Arsenik kopplas bl.a. till hudcancer och olika sjukdomstillstånd i kroppens inre organ. Gränsvärdet för arsenik sätts därför på hälsomässiga grunder. Arsenik binder järn och fälls ut tillsammans med järn vid filtrering. I områden där råvattnet inte innehåller tillräckligt med järn för processen kan vattnets innehåll av järn ökas genom tillsats av järnklorid. Alternativt kan arsenik reduceras genom absorption i ett tryckfilter med ett specifikt filtermaterial baserat på järnoxidhydroxid typ Euroxide E33.   

Järngranulat

Hårdhets-reglering

Kalcium och magnesium bestämmer vattnets totala hårdhet. Ett stort innehåll av dessa joner ger ett hårt vatten och ett litet innehåll ger omvänt ett mjukt vatten. Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader (°dH).  Ett karboniseringsfilter med olika kalkbaserade filtermaterial används för upphärdning av vattnet. Detta görs av hälsoskäl innan förtäring samt för att förhindra möjliga korrosionsproblem i vattenledningsnätet. 

 Hydrolit CA

Stora partiklar och orenheter

Om råvattnet innehåller stora mängder uppslammade ämnen (hög turbiditet), t.ex. ytvatten, ökar behovet av täta filterspolningar vid användning av traditionella sandfilter. Ett djupfilter, även kallat flermediafilter är en kombination av yt- och djupfilter i ett tryckfilter. Fördelen är att ett och samma filter avskiljer stora mängder uppslammade ämnen och partiklar. För detta ändamål används kvartssand och hydroantracit som filtermaterial.

Hydroantracit

 Tungmetaller

Höga utsläppsvärden av tungmetaller i jonform.

Reduktion av tungmetaller kan utföras med hjälp av selektiv jonbytesteknik.

Jonbytarmassa

Avsaltning/ avjonisering

Vid krav på vatten med låg konduktivitet är denna lösning ett bra alternativ. Löser även problem kring beläggningar och korrosion.  

Kan utföras med blandbäddsmassa (Mixed bed). En blandbädds- massa innehåller en blandning av katjon- och anjon jonbytarmassa. Det resulterar i en reduktion av både plus- och minusladdade joner från vattnet och därav en låg konduktivitet. Används t.ex. ofta som ett poleringssteg efter en omvänd osmos eller vid framställning av batterivatten. 

Jonbytarmassa

 Avhärdning

Reducerar hårdheten i vattnet, dvs. halten av magnesium och kalcium. 

Katjon jonbytarmassa. Regenereras med saltlösning. 

Jonbytarmassa

 Humus

Höga halter av organiskt material.

Anjon jonbytarmassa. Regenereras med saltlösning. 

Jonbytarmassa

 

Läs mer 

 

 

Länkar