Reduktion av pesticider och PFOS

Bekämpningsmedel och PFOS är hälsofarliga ämnen som inte skall förekomma i dricksvatten. Dessa kemiska ämnen är ofta persistenta, bioackumulerande och toxiska. Trots detta återfinns halter av dessa i allt för många grundvatten, vattentäkter och dricksvatten.

Bekämpningsmedel används för att bekämpa skadliga organismer (t.ex. skadeinsekter) i främst jord- och skogsbruk samt trädgårdsverksamheter. Ett av de vanligaste bekämpningsmedlen som förekommer i grundvatten, vattentäkter och dricksvatten är BAM (2,6-diklorbensamid). Det är en nedbrytningsprodukt av diklorbenil, som ingår i numera förbjudna produkter som t.ex. Totex strö, Casoron G och Prefix G. PFOS (perfluoroktansulfonat) och andra perfluorerande ämnen återfinns i bl.a. brandsläckningsskum, rengöringsmedel och impregnerade textiler samt papper. PFOS påträffas ofta i dricksvattenkällor nära brandbekämpningsplatser.

Vattenbehandlingtekniker

Både bekämpningsmedel, PFOS, fritt klor, organiska föreningar (t.ex. humus) kan reduceras med tryckfilter och aktivt kol. Faktorer som t.ex. inkommande vattenkvalité, flödeskrav, ekonomiska förutsättningar och kvalitet bestämmer val av anläggning. Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor.

Ett tryckfilter med aktivt kol. Den används för att avlägsna bekämpningsmedel, klorinnehållande organiska lösningsmedel, fenoler, klor, olja och kolväten.

Läs mer

 

Länkar