Reduktion av Arsenik

Rening av arsenikhaltigt rökgaskondensat i kraftvärmeverk. Foto: Kindboms Fotoateljé.

Arsenik är ett giftigt ämne som förekommer naturligt i berggrunden. Halterna av arsenik i grundvatten är ofta låga. Däremot kan det förekomma höga naturliga halter i vissa områden med t.ex. sulfidrika bergarter, vissa skiffrar och i äldre sedimentbergarter.  Industriella punktutsläpp är en annan möjlig källa till arsenik kontaminering i grundvatten. 

I ytvatten är den dominerade formen av arsenik femvärdig (As5+). Däremot återfinns den som både i trevärd (As3+) och femvärd (As5+) form i grundvattnen, varav den trevärdiga formen är mest giftig. Mängden av Arsenik som förekommer i vattnet avgörs främst av redoxpotentialen och pH. Finns det exempelvis höga halter löst syre i vattnet brukar även redoxpotentialen vara hög. 

Vattenbehandlingsmetoder

Arsenik avlägsnas effektivt ifrån vatten genom så kallad adsorptionsfiltrering. Metoden bygger på att en adsorberande filtermassa (järnoxidgranulatet Euroxide E33) binder till sig arseniken. När väl massan är mättad byts den ut, dvs. det utförs ingen regenerering. I vissa fall är det även möjligt filtrera bort arsenik i samband med järnfiltrering.

Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor.

Läs mer

 

Länkar